Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο [19/9/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 19/9/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/09/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/11/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 105

Προϋπολογισμός: 15.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση που εμπίπτει στο θεματικό στόχο, την επενδυτική προτεραιότητα και τον ειδικό στόχο της Δράσης με κωδ. 03-2a 3.2 (όπως ισχύει). 

Η δράση θα αποτελέσει συμπληρωματική δράση της αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους δήμων της Ε.Ε. και έχει σκοπό να καλύψει τους Δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή/και να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των Δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU.

Πληροφορίες: Μάριος Φίλης, Τηλ.: 2131500551, Email: filis@madc.gr Συνημμένα Αρχεία
20/1/2020 Απόφαση Έναξης της Πράξης "WiFi4GR - Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο"
19/9/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
19/9/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19