Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος [31/7/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 31/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/08/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/10/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 103

Προϋπολογισμός: 6.290.448 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο (2) διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος και Ανδρος -Τήνος. Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

  • σημαντική βελτίωση της αξιοπιστίας της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθ' ότι η διασύνδεση Λιβάδι - Ανδρος και Ανδρος - Τήνος αποτελεί τη δεύτερη τροφοδότηση των Κυκλάδων από την ηπειρωτική χώρα μέσω της Εύβοιας.
  • Επίλυση των θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω υδραυλικής διαρροής μονωτικού ελαίου στα προϋπάρχοντα υποβρύχια καλώδια.

Το έργο συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βελτίωση της ευστάθειας του εθνικού ενεργειακού συστήματος, παράγοντες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Αρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 48 επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες και το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης.


Πληροφορίες: Αναστασία Θανασούλη, 213-1503665, e-mail: athanasouli@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
23/6/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος»
10/12/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος»
30/12/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος»
6/4/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος»
26/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος - Τήνος»
31/7/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
31/7/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19