Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πρακτική Aσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης [3/7/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 03/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 03/07/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ01

Προϋπολογισμός: 97.333.695 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας που εμπίπτουν στις κατηγορίες Δυνητικών Δικαιούχων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Πρακτική Ασκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. 

Στην παρούσα δράση δύνανται να περιλαμβάνονται ενέργειες / δαπάνες, ενδεικτικά, όπως αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη τους (έναντι ατυχήματος), διοικητική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής άσκησης, αμοιβές ιδρυματικών και επιστημονικών υπευθύνων, μετακινήσεις, δράσεις δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, αναλώσιμα, προμήθεια / συντήρηση μικροεξοπλισμού / λογισμικού. H πρόσκληση αφορά στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε φορείς υποδοχής της Ελλάδας ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-10-2022, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Ασκηση θα είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ.

Πληροφορίες: Ιωάννα Καρδάση, 213-1503722, e-mail: ikardasi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/12/2020 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
3/12/2020 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
2/11/2020 Δεύτερη (2η) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών»
2/11/2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
23/10/2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Φοιτητών ΤΕΙ Ηπείρου»
23/10/2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης»
23/10/2020 Απόφαση τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»
23/10/2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΜΠ»
24/9/2020 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
7/8/2020 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
3/8/2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Παντείου Πανεπιστημίου»
3/8/2020 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
15/1/2020 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών»
15/1/2020 Απόφαση Τροποποίησης Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»
15/1/2020 Απόφαση Τροποποίησης Πράξης «Πρακτική Ασκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
19/9/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Φοιτητών TEI Δυτικής Μακεδονίας»
18/9/2019 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
17/9/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»
8/7/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης»
3/6/2019 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
3/12/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
3/7/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
3/7/2018 Παράρτημα Α – Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά ΑΕΙ/ΤΕΙ
3/7/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19