Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (GEOINFRA) [23/5/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 23/05/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/05/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/07/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 095

Προϋπολογισμός: 2.800.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo Ι.Γ.Μ.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της παρούσας δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 01-3a-1.3-05.
Η δράση αποσκοπεί στην παραγωγή πρωτογενών γεωλογικών, δεδομένων και την επεξεργασία και αποτύπωσή τους σε χάρτες για να αποτελέσει το υπόβαθρο για οποιαδήποτε αναπτυξιακή δράση με οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία και εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
- Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις σε στρατηγικές και επιχειρησιακές κλίμακες σε επιλεγμένες περιοχές για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σχεδιασμού και εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και την αναβάθμιση-ανάπτυξη της υποδομής Αστικής Γεωλογίας για την ορθολογική χάραξη/εφαρμογή πολιτικών χωρικού σχεδιασμού.
- Υποθαλάσσια Γεωλογική Έρευνα στην περιοχή της Σκύρου για τη βιώσιμη διαχείριση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος & των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των υποδομών της οικονομίας (πόντιση καλωδίων, λιμενικών έργων, εκμετάλλευση ορυκτών).
- Καταγραφή Νέων Γεωτόπων, Μελέτες Γεωδιαδρομών και Μελέτες Διαχείρισης Γεωπάρκων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού με άμεση επίδραση στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας σε σχέση με το φυσικό κεφάλαιο και την πολιτιστική κληρονομιά.

Πληροφορίες: Γιάννης Σουλιώτης, Τηλ.: 213-1503687, e-mail: jsouliotis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
6/2/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης: «Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου "Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη Στήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)"»
28/12/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου "Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη Στήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας (GEOINFRA)"»
23/5/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
23/5/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19