Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ [18/5/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/05/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 096

Προϋπολογισμός: 286.440 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Ο.ΑΝ.Τ. / ΤΟΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράαξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-14: «Επέκταση πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και Οργανοληπτικών Δοκιμών / Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή στην περιγραφή και τον χαρακτηρισμό ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ σύμφωνα με την μέθοδο του ΔΣΕ».

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠ στον Ειδικό Στόχο 1.4, για την Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών προτυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Πιο ειδικά, η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ενέργειες οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες με στόχο την ανίχνευση στοιχείων της ποιότητας του ελαιολάδου βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται για τα όρια, την εμπορία, τη διακίνηση, καθώς και την κατηγοριοποίησή του σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ2568/91 και τροποποιήσεις αυτού.

Η πρόσκληση στοχεύει να συμβάλει στην ικανοποίηση της αναγκαιότητας για την τεκμηρίωση των φακέλων ελαιολάδων Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις για ΠΟΠ και ΠΓΕ των Κανονισμών ΕΕ 1151/2012 και ΕΕ 668/14 και την αρτιότερη εκπροσώπηση στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ).

Πληροφορίες: Γιάννης Σουλιώτης, Τηλ.: 213-1503687, e-mail: jsouliotis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
21/11/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΣΕ (COI/T.20/DOC. No 22)»
18/5/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
18/5/2018 Εντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
18/5/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19