Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Β κύκλος) [14/2/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 14/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/02/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 097

Προϋπολογισμός: 19.300.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Επιπλέον, στόχος του Ταμείου είναι η κατά προτεραιότητα χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων που παρουσιάζουν συνάφεια με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) των Περιφερειών της Χώρας.

Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν με τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ και των οικείων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, και ειδικότερα με το Θεματικό Στόχο 3 και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 3a, 3c και 3d.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών - Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) , η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την αποτυχία της αγοράς, το χρηματοδοτικό κενό, το εκτιμώμενο επίπεδο και τύπο των επενδυτικών αναγκών καθώς και την επιθυμητή μόχλευση των δημόσιων πόρων με την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΝΕΚ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, το οποίο θα συνεπενδύει μαζί με τις Τράπεζες σε χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να παρέχονται στις επιχειρήσεις δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) καθώς και επιχειρήσεις της ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

Η πρόσκληση αφορά την ένταξη πράξεων σε 3 (τρία) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συνεισφορά αυτών στους πόρους του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, συνολικού προϋπολογισμού 19.300.000 ευρώ.

Πληροφορίες: Μαρία Χρισσαΐτη, 2131503688, e-mail: mxrysaiti@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
16/3/2018 Αποφάσεις Ενταξης
14/2/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19