Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας - Β κύκλος [22/12/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/05/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 088

Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η παρούσα Δράση προωθεί την εδραίωση και αξιοποίηση ερευνητικών υποδομών εθνικής σημασίας, που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα εξοπλισμού και τεχνογνωσίας για την προώθηση επιστημονικών περιοχών στρατηγικής σημασίας στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώσης και τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας προς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την ανοιχτή πρόσβαση των χρηστών σε αυτές, καθώς και τη δικτύωση και της συνεργασία τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας της Πολιτείας για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2014 τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. Η διαδικασία κατάρτισης του Οδικού Χάρτη ανέδειξε 26 ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν επωφελείς για τη χώρα μακροπρόθεσμες επενδύσεις, χαρακτηρίζονται από επιστημονική και τεχνολογική αριστεία και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

H χρηματοδότηση των υποδομών του Οδικού Χάρτη (ΟΧ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-20 απαιτεί την πλήρη ευθυγράμμισή τους με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).

Πληροφορίες: Ευαγγελία Βαβάση, Τηλ.: 213-1503673, Email: evavasi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
5/8/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI»
24/1/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Ανιχνευτών, Ηλεκτρονικών Υψηλής Τεχνολογίας & των Εφαρμογών τους»
1/10/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI»
4/6/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Foodomics-GR – Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων»
21/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «SoDaNet in Action»
21/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)»
20/4/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Ανιχνευτών, Ηλεκτρονικών Υψηλής Τεχνολογίας & των Εφαρμογών τους»
26/1/2021 Απόφαση τροποποίησης των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 5002670, 5002691, 5002697, 5002799 και 5029538 για την αντικατάσταση του δείκτη Τ4225 από τον ομογενοποιημένο So033
11/3/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Foodomics-GR – Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων»
25/2/2020 Τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων με Κωδ. ΟΠΣ 5002135, 5002495, 5002636, 5021516, 5028091 και 5028275 στο ΕΠΑνΕΚ ως προς την αντικατάσταση των Δεικτών Τ4225 και 06002 από το δείκτη SO033
29/1/2020 Τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1451 στο ΕΠΑνΕΚ
15/5/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI»
20/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics»
4/2/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΩΝ (BBMRI-GR)»
29/1/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Ανάπτυξη Ανιχνευτών, Ηλεκτρονικών Υψηλής Τεχνολογίας & των Εφαρμογών τους»
21/11/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Foodomics-GR – Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων»
18/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Η υποδομή για προκλινική και πρώιμη κλινική ανάπτυξη φαρμάκων, θεραπευτικών και βιοϊατρικών συσκευών (EATRIS-GR)»
14/9/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών – Food Innovation RI»
7/9/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Πανελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)»
30/7/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «SoDaNet in Action»
27/4/2018 Δεύτερη (2η) Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
26/3/2018 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
6/2/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση
22/12/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
22/12/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19