Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Απόφαση 'Ενταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» [21/12/2017]


Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον

2. Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων (επιστροφή πόρων από τους τελικούς αποδέκτες και επαναχρησιμοποίησή τους). Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε («Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex- ante assessment) για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας», Νοέμβριος 2016, Grant Thornton) εκτιμήθηκε το χρηματοδοτικό κενό για τις θεματικές ενότητες: «Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας» και «Αστικές και χωρικές ολοκληρωμένες επενδύσεις».

Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε ό,τι αφορά το κόστος όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, που πρέπει να αποτιμάται σε βάθος χρόνου. Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

Στον τομέα της ενέργειας (ΕΣ 1.6 και ΕΣ 3.4) τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο και σχετίζονται με τους πόρους που θα διατεθούν από το ΕΠΑΝΕΚ αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων καθώς και σε έργα παραγωγής και διανομής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ.
Στο τομέα της αστικής ανάπτυξης (ΕΣ 3.5) και του περιβάλλοντος (ΕΣ 3.6) αναμένεται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις ενίσχυσης των αστικών υποδομών, αξιοποίησης χώρων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ή/ και βιομηχανικών/επιχειρηματικών εκτάσεων, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υλοποιούνταν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 2131503644, Email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
21/12/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
Επιστροφή