Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων [30/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/04/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 089

Προϋπολογισμός: 9.630.001 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-07: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων». Πιο ειδικά, η προτεινόμενη δράση στοχεύει στην προσαρμογή: α) των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα- ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο εντάσσονται και β) των εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στο εμπόριο, για την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις εμπορικές πωλήσεις.

Αυτό επιδιώκεται μέσω της προσαρμογής τους στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και της υιοθέτησης της στρατηγικής της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (Digital Single Market - DSM), που ήδη προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την εφαρμογή της δράσης οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι αναμένεται να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας αποκτώντας πρόσθετες δεξιότητες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της επαγγελματικής τους κινητικότητας ή την αναβάθμιση του εργασιακού τους ρόλου. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι διαρθρωτικές αδυναμίες που κατέδειξε η οικονομική κρίση και θα επιτευχθεί η προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις που προδιαγράφουν τη ζήτηση σε νέες ειδικότητες με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτόν, στην προτεινόμενη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων στο εμπόριο ή/και εκείνων που επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό. Οι ενέργειες αυτές εμπίπτουν σε δύο άξονες παρέμβασης:

- Απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για τη μετάβαση από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και το ηλεκτρονικό εμπόριο,

- Βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σήμερα ένα πολύ σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης που παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, να μειώσουν τα κόστη διάθεσης και κατά συνέπεια να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους.

 

Πληροφορίες: Μητσού Ειρήνη, 2131503724, e-mail: emitsou@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
3/1/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
8/7/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
22/12/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
3/12/2019 1η τροποποίηση της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
13/6/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
2/3/2018 Ορθή Επανάληψη - 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
28/2/2018 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
30/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19