Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ [28/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός:  1.497.903 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 077

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά Στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ΣΕΕ αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή απαραίτητη για την παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ το Σύστημα Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι κρίσιμη εθνική υποδομή απαραίτητη για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των κέντρων ελέγχου ενέργειας με την εγκατάσταση προβολικών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό των αιθουσών ελέγχου.

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε:

α) προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων Προβολικών Συστημάτων οπίσθιας προβολής (Wall Displays), τεχνολογίας Digital Light Processing (DLP®) και Light Emitting Diode (LED), καθώς και αποξήλωση και απόσυρση των υπαρχόντων παλαιάς τεχνολογίας Μιμικών Διαγραμμάτων (Mosaic Walls).
β) μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου φωτισμού και νέων θέσεων εργασίας (κονσόλες) στις αίθουσες των κέντρων ελέγχου ενέργειας που θα υποστηρίζουν την ευκρινή και απρόσκοπτη θέαση των πληροφοριών που θα απεικονίζονται στα ανωτέρω προβολικά συστήματα, καθώς και αποξήλωση και απόσυρση του υπάρχοντος παλαιότερου αντίστοιχου εξοπλισμού. 
γ) δημιουργία κατάλληλου χώρου περίκλεισης των Wall Displays εντός των αιθουσών των κέντρων ελέγχου ενέργειας και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κλιματιστικών μονάδων για την εξασφάλιση της κατάλληλης θερμοκρασίας του περίκλειστου αυτού χώρου για την ομαλή λειτουργία των Wall Displays.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Αρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 2131503644, e-mail: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/1/2018 Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων [Νέο αρχείο]
28/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
28/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή