Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις: Για φορείς

Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ [15/12/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Η πρόσκληση αφορά την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 115 27 έως την 29.01.2016 και ώρα 16:00 μμ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Σ. Σπηλιοπούλου, 210-7450852, e-mail: spilisdpi@mou.gr ή στην κα Α. Μαλανδράκη, 210 7450843, e-mail: amalandraki@mou.gr.Συνημμένα Αρχεία
18/2/2016 Απόφαση ένταξης της πράξης: «Υποστήριξη της Λειτουργιάς της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
13/1/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Λειτουργιάς της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
15/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/12/2015 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή