Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ [15/12/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 26/06/2016

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 115 27 έως την 29.01.2016 και ώρα 16:00 μμ.

Πληροφορίες: Σπυριδούλα Σπηλιοπούλου, Τηλ.: 213-1503648, e-mail: spilisdpi@mou.gr, Αντωνία Μαλανδράκη, Τηλ.: 213-1503645, e-mail: amalandraki@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
26/6/2017 Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» [Νέο Αρχείο]
18/2/2016 Απόφαση ένταξης της πράξης: «Υποστήριξη της Λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ»
13/1/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
15/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/12/2015 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή