Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Μετρητικός Ρυθμιστικός Σταθμός στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP [9/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 09/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 078

Προϋπολογισμός: 5.448.863,90 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Μ/Ρ Σταθμού στη Νέα Μεσημβρία για τις ανάγκες σύνδεσης και διασφάλισης μονο-κατευθυντήριας ροής από τον ΤΑΡ στο ΕΣΦΑ, με τεχνική δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα. Ο εν λόγω  Μ/Ρ σταθμός είναι απαραίτητος λόγω της διαφοράς πίεσης λειτουργίας των δύο συστημάτων (93 barg και 66,4 barg, αντίστοιχα). Το σημείο διασύνδεσης των δύο δικτύων αποτελεί εκτέλεση των προβλεπόμενων στη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας και της κοινής απόφασης των Ρυθμιστών Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας για την εξαίρεση του ΤΑΡ από την Ελεύθερη Πρόσβαση Τρίτων, βάσει των οποίων πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) σημείο διασύνδεσης των δικτύων ΕΣΦΑ – ΤΑΡ με τεχνική δυναμικότητα τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα και δυνατότητα αμφίδρομης ροής (biectional flow).

Το έργο αφορά στην:

α) μελέτη και κατασκευή του Μετρητικού Σταθμού,

β) κατασκευή μικρού μήκους αγωγού υψηλής πίεσης για την διασύνδεση των δύο συστημάτων και

γ) αγορά των απαραίτητων εκτάσεων για την εγκατάσταση του μετρητικού σταθμού, αλλά συμπιεστή μελλοντικά.

Το έργο είναι ενταγμένο στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος που κατάρτισε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2015 (κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 89/2016). Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διείσδυση του φυσικού αερίου στη χώρα.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το 'Αρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καλλίνικος, Τηλ.: 213-1503667, Email: akallinikos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
18/5/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP»
18/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP»
9/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
9/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19