Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Νέο Κέντρο Διανομής Ιλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών [6/9/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 064

Προϋπολογισμός: 19.675.622 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από:

Α)Νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Ίλιου (Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ).

Β)Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή ΚΥΤ Αχαρνών – Κ/Δ Ίλιου.

Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται, τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.α.), ενώ συμβάλλουν, επίσης, στην επιπλέον ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που αποτελεί στόχο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το 'Aρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες και το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης.

Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Κυριάκος Καψάλης, Τηλ.: 213-1503740, Email: kkapsalis@mou.gr



Συνημμένα Αρχεία
1/8/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ»
6/9/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
6/9/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή



Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19