Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας [30/8/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 041

Προϋπολογισμός: 18.600.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών του συνόλου της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Στόχος η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και η αναβαθμισμένη διασύνδεση των φορέων, μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με σημαντικές ερευνητικές υποδομές στη χώρα, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπλέον, στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών των φορέων με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες υποδομές έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών. Καθώς σημαντικό μέρος των υποδομών των ιδρυμάτων αυτών είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας και αδύναμες να υποστηρίξουν το απαιτητικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών τους, προτείνεται η αναβάθμιση των δυκτυακών υποδομών και η επικαιροποίηση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των ιδρυμάτων θα βασιστεί σε μελέτες ανά ίδρυμα που θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες του ιδρύματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, καθώς και δημογραφικά στοιχεία. Οι μελέτες θα καταλήξουν σε αναλυτική και πλήρη περιγραφή των αναβαθμίσεων των δικτυακών υποδομών των ιδρυμάτων, σε συμφωνία με αντίστοιχες πρακτικές διεθνώς για την συμμετοχή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων σε ερευνητικές δραστηριότητες αιχμής. Οι πρακτικές αυτές αφορούν την εγκατάσταση υποδομών και την υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη δημιουργία «αποστρατικοποιημένων» ζωνών για την επιστήμη - έρευνα (Science Demilitarized Zones, Science DMZ) εντός των εγκαταστάσεων των ιδρυμάτων, όπου η διαχείριση της κίνησης εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της (κίνηση διαδικτύου - επικοινωνίας και ερευνητική κίνηση).

Ως αποτέλεσμα του έργου, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και οι ερευνητές/ επιστήμονες θα χρησιμοποιούν αποδοτικά την τοπική υποδομή του ιδρύματος στο οποίο ανήκουν για τις εξειδικευμένες ανάγκες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Επίσης, θα συνδέονται μέσω της τοπικής υποδομής στο δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ και, διαμέσου αυτού, στους εθνικούς ψηφιακούς πόρους και στο σύνολο των ερευνητικών υποδομών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου αποθετηρίων δεδομένων, υποδομών εξειδικευμένων επιστημονικών οργάνων, βιβλιοθηκών, κέντρων δεδομένων, δικτύων αισθητήρων, κλπ. Οι προηγμένης τεχνολογίας νέες υποδομές των ιδρυμάτων αναμένεται να έχουν μεγάλης κλίμακας επίδραση στην εθνική ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, με μόχλευση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής δράσης και έρευνάς τους, με εξελιγμένες δυνατότητες για την πρόσβαση, επεξεργασία και κατανομή των δεδομένων και αποτελεσμάτων έρευνας, καθώς και για τη διεξαγωγή πειραμάτων.

Το προτεινόμενο έργο συμβάλλει στη Στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 προς την ενίσχυση των υποδομών ΤΠΕ στο γενικότερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη.

Πληροφορίες: Ευγενία Μιχαηλίδου, Τηλ.: 2131500554, Εmail: e.michailidou@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
7/8/2018 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»
30/7/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»
26/10/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»
30/8/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/8/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19