Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19 (E Κύκλος) [25/1/2021]


Η Δράση περιλαμβάνει ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. H επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 1,5 δις ευρώ. Στο ΕΠΑνΕΚ έχουν ενταχθεί 812 εκ. ευρώ. Το τελικό ποσό επιλέξιμων δαπανών είναι 810,26 εκ. ευρώ.

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.  


Δικαιούχοι της Δράσης για τον Ε κύκλο

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.


Επιδότηση

Κατώτατα όρια ενίσχυσης:

Α. Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια ενίσχυσης:

  • 0 εργαζόμενοι (την 1/11/2020) – ποσό ενίσχυσης: 1000 ευρώ.
  • 1-5 εργαζόμενοι (την 1/11/2020) – ποσό ενίσχυσης: 2000 ευρώ.
  • 6 εργαζόμενοι (την 1/11/2020) – ποσό ενίσχυσης: 4000 ευρώ.

Β. Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1000 ευρώ.


Ανώτατα όρια ενίσχυσης
:

Το ύψος της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.


Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2021.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport με την επιλογή «Επιστρεπτέα προκαταβολή(5) Αίτηση χορήγησης».


Φορέας Υλοποίησης της Δράσης 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).


Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για πληροφορίες που αφορούν στον Ε Κύκλο της Δράσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr   

Ιστοσελίδες: Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ: myBusinessSupportwww.antagonistikotita.grwww.minfin.gr
www.espa.gr   

 

ΚΥΑ 19/2021, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπ. ΚΥΑ και ισχύει Συνημμένα Αρχεία
25/9/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -5ος Κύκλος - Καθεστώς Ενίσχυσης ΕΚ 1407 deminimis»
25/9/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -5ος Κύκλος - Καθεστώς Ενίσχυσης ΠΠ C(2021) 4754/01.07.2021, SA.62081»
25/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης - Καθεστώς Ενίσχυσης Προσωρινό Πλαίσιο Προσωρινό Πλαίσιο C(2021) 4754/01
31/8/2022 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 70/31-08-2022 (ΦΕΚ 4603)
30/7/2022 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 60/30-07-2022 (ΦΕΚ 4092)
21/7/2022 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 56/21-07-2022 (ΦΕΚ 3882)
31/5/2022 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 25/31-05-2022 (ΦΕΚ 2674)
28/1/2022 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 5/28-01-2022 (ΦΕΚ 280)
30/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης - Καθεστώς Ενίσχυσης Προσωρινό Πλαίσιο Προσωρινό Πλαίσιο C(2021) 4754/01
30/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης - Καθεστώς Ενίσχυσης ΕΚ 1407 deminimis»
16/11/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 1052/16-11-2021(ΦΕΚ 5307)
30/9/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 961/30-09-2021(ΦΕΚ 4517)
16/7/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 741/16-07-2021 (ΦΕΚ 3124)
15/7/2021 Απόφαση Ένταξης - Καθεστώς Ενίσχυσης ΕΚ 1407 deminimis
14/7/2021 Απόφαση Ένταξης - Προσωρινό Πλαίσιο C(2021) 4754/01
30/6/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 612/30-06-2021 (ΦΕΚ 2839)
20/2/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 175/20-02-2021 (ΦΕΚ 649)
10/2/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 133/10-02-2021 (ΦΕΚ 533)
29/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 38/29-01-2021 (ΦΕΚ 338)
25/1/2021 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής
25/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 19/25-01-2021 (ΦΕΚ 236)
15/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 4/15-01-2021 (ΦΕΚ 86)
4/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 1 /04-01-2021 (ΦΕΚ 7)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19