Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19 (E Κύκλος) [25/1/2021]


Η Δράση περιλαμβάνει ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. H επιστρεπτέα προκαταβολή, είναι η ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.


Προϋπολογισμός της Δράσης

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 1,5 δις ευρώ. Στο ΕΠΑνΕΚ έχουν ενταχθεί 812 εκ. ευρώ. Το τελικό ποσό επιλέξιμων δαπανών είναι 810,26 εκ. ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (React-EU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Δικαιούχοι της Δράσης για τον Ε κύκλο

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.


Επιδότηση

Κατώτατα όρια ενίσχυσης:

Α. Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια ενίσχυσης:

  • 0 εργαζόμενοι (την 1/11/2020) – ποσό ενίσχυσης: 1000 ευρώ.
  • 1-5 εργαζόμενοι (την 1/11/2020) – ποσό ενίσχυσης: 2000 ευρώ.
  • 6 εργαζόμενοι (την 1/11/2020) – ποσό ενίσχυσης: 4000 ευρώ.

Β. Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1000 ευρώ.


Ανώτατα όρια ενίσχυσης
:

Το ύψος της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.


Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2021.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport με την επιλογή «Επιστρεπτέα προκαταβολή(5) Αίτηση χορήγησης».


Φορέας Υλοποίησης της Δράσης 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).


Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για πληροφορίες που αφορούν στον Ε Κύκλο της Δράσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr   

Ιστοσελίδες: Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ: myBusinessSupportwww.antagonistikotita.grwww.minfin.gr
www.espa.gr   Συνημμένα Αρχεία
30/6/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 612/30-06-2021 (ΦΕΚ 2839)
20/2/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 175/20-02-2021 (ΦΕΚ 649)
10/2/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 133/10-02-2021 (ΦΕΚ 533)
29/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 38/29-01-2021 (ΦΕΚ 338)
25/1/2021 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής
25/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 19/25-01-2021 (ΦΕΚ 236)
15/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 4/15-01-2021 (ΦΕΚ 86)
4/1/2021 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 1 /04-01-2021 (ΦΕΚ 7)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
«E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης