Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs [1/7/2021]


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.


Στόχοι της Δράσης

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ Φορέων διαφορετικών Κρατών μελών και συνδεδεμένων Κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των Προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

- είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
- εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
- χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους Οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες Αρχές.


Προϋπολογισμός Δράσης

10.126.000,00 ευρώ (δημόσια δαπάνη)

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ο προϋπολογισμός αφορά στις εξής Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • EURONANOMED ΙΙΙ JTC 2020,
 • SOLAR ERANET COFUND 2/Additional Joint Call,
 • ICT-AGRI-FOOD Cofunded Call 2019,
 • ERA-MIN 2 JOINT CALL 2019
 • CSP ERA-NET Cofund 1st Call
 • ICRAD Cofunded Call
 • ERA PER-MED JTC 2020
 • NEURON JTC 2020
 • CHIST-ERA IV Call 2019
 • BIODIVERSA "2019-2020 Joint COFUND Call
 • JPI CH/Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP Call)
 • AQUATIC POLLUTANTS COFUND CALL
 • BLUE BIO ERANET COFUND - 1st ADDITIONAL CALL
 • ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call)


Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β) Επιχειρήσεις,
γ) Λοιποί φορείς, που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».


Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι αναφερόμενες δαπάνες στα άρθρα 25, 28 & 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014. Ειδικότερα:

i.  Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Αρθρο 25)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
ζ) δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας

ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Αρθρο 28)

α) οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
β) οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.


iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (Αρθρο 29)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.


Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι  250.000,00 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή (δημόσια δαπάνη).


Ένταση ενίσχυσης

Από 15 - 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.


Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η /10/2023 που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης όλων των έργων της παρούσας Δράσης. 


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 21/07/2021
και ώρα 12.00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 15.00.Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis

 


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

- Την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

 • Για τις Δράσεις EURONANOMEDIII ERANET COFUND, SOLAR ERANET COFUND 2, ICT-AGRIFOOD ERANET COFUND, ICRAD ERANET COFUND, CSP ERANET COFUND, BIODIVCLIM ERANET COFUND, JPI CULTURAL HERITAGE/CHIP Call, BLUE BIO ERANET COFUND–1ST ADDITIONAL CALL και ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call), Παρασκευή Αφεντάκη, 2131300112, e-mail:pafe@gsrt.gr και Αννα Ροζενμπεργκ, 2131300095, e-mail:a.rosenberg@gsrt.gr
 • Για τις Δράσεις NEURON ERANET COFUND και PERMED ERANET COFUND, Γεωργία Κωστοπούλου, 2131300100, e-mail:g.kostopoulou@gsrt.gr
 • Για τη Δράση ΕRANET RUS PLUS, Γεώργιος Μουστάκας, 2131300097, e-mail:g.moustakas@gsrt.gr
 • Για τη Δράση CHIST_ERA IV ERANET COFUND, Μάριος Κόνιαρης, 2131300094, e-mail:m.koniaris@gsrt.gr
 • Για τη Δράση ERAMINII ERANET COFUND, Μιχάλης Κώτσιας, 2131300115, e-mail:m.kotsias@gsrt.gr
 • Για τη Δράση AQUATIC POLLUTANS ERANET COFUND, Σοφία Δημητροπούλου, 2131300187, e-mail: s.dimitropoulou@gsrt.gr

- Το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού)

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr

- Τις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  www.antagonistikotita.gr
- της ΓΓΕΚ www.gsrt.gr και
- του ΕΣΠΑ  www.espa.gr 

 Συνημμένα Αρχεία
22/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Yποβολής Aιτήσεων Xρηματοδότησης Eρευνητικών Έργων στη Δράση
6/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
5/4/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
12/1/2022 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
1/7/2021 Πρόσκληση Yποβολής Aιτήσεων Xρηματοδότησης Eρευνητικών Έργων στη Δράση
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19