Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις" [9/12/2020]


Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.

Στόχος των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.


Προϋπολογισμός της Δράσης

34,68 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται στους Θεματικούς Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της εθνικής RIS3 και στις περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων τα 4,542 εκατ. ευρώ αφορούν την αγροδιατροφή.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης: “Φορέας Αρωγός”. Οι επιχειρήσεις  πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ.


Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,7 εκ. ευρώ ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 εκ ευρώ.

Επισημαίνεται ότι:

α) ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας διαμορφώνεται από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

και

β) ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας διαμορφώνεται από 50.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή
 • Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να μην είναι δικαιούχοι – φορείς αρωγοί στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός».
 • Ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων (επιχειρήσεων - μελών ή μη μελών του ΣΣΚ) ανά πρόταση ΣΣΚ να είναι δέκα (10) εκ των οποίων πέντε (5) ΜΜΕ.
 • Να συμμετέχουν το πολύ σε τρεις (3) προτάσεις ΣΣΚ ως δικαιούχοι και σε μία ως υπεργολάβοι υπό την προϋπόθεση ότι οι ΣΣΚ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό θεματικό τομέα της RIS3.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016. Για τις προτάσεις στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις.
 • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ.
 • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.


Χρόνος Υλοποίησης των Έργων

18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. 


Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Δράσης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομιας (Γ.Γ.Ε.Κ.)


Ημερομηνία Έναρξης ΗλεκτρονικήςΥποβολής
09/12/2020 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 26/03/2021 και ώρα 15:00

Σύμφωνα με την Απόφαση που εκδόθηκε στις 14/05/2021 εγκρίθηκε πρόσθετος χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μίας βδομάδας από 17/5/2021 και ώρα 10:00 έως 21/5/2021 και ώρα 15:00. 


Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.


Επικοινωνία - Πληροφορίες

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας/ Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

- Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. 213-1300157, e-mail: dape@gsrt.gr

- Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail: infoepan@mou.gr   

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr,  www.espa.gr

 Συνημμένα Αρχεία
27/7/2022 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
27/7/2022 Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/7/2022 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
14/5/2021 Απόφαση παραχώρησης πρόσθετου χρόνου υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης από 17/05/2021 έως 21/05/2021
11/3/2021 Δεύτερη (2η) Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Εργων στη Δράση έως την 26η Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00
8/3/2021 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
19/2/2021 Πρώτη (1η) Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Εργων στη Δράση έως τις 12/03/2021 και ώρα 15:00
14/1/2021 Δημοσιοποίηση στοιχείων ενταγμένων Φορέων Αρωγών ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση με την τροποποίηση
9/12/2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Έργων στη Δράση
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19