Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Εξοικονομώ - Αυτονομώ [26/11/2020]


Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».


Προϋπολογισμός Προγράμματος

896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ αφορά πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ και 170,75 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Ωφελούμενοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019 ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους και αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό εφαρμογής της Δράσης. 

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα


Επιλέξιμες Κατοικίες

Υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

  • Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
  • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α
  • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ή (εάν υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας) στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.


Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις

Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)


Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.2 ευρώ επί το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.


Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων

  • 48.500 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α
  • 76.270 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β

 

Ποσοστό επιχορήγησης

Από 35% έως 100%.


Υποβολή αιτήσεων
 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.grΠροθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης
 

Με την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης, για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 01/10/2022 έως και 28/01/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 29/1/2023, ενώ όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 31/10/2022 έως και 27/02/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 28/2/2023.

Οι προθεσμίες θα δοθούν αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων και δεν απαιτούνται ενέργειες των ωφελουμένων.


Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο κεντρικό help desk του Προγράμματος στο τηλέφωνο 2106241829 (ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00, Δευτέρα-Παρασκευή) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: support.exoikonomo@prv.ypeka.gr και infoexoikauto@hdb.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δράσης exoikonomo2020.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
4/11/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης - ΦΕΚ [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
15/7/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
12/4/2021 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων
11/4/2021 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, μετά τη διαδικασία Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής
8/1/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
8/1/2021 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για την υποβολή αιτήσεων (Πολυκατοικία τύπου Α')
8/1/2021 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για την υποβολή αιτήσεων (Πολυκατοικία τύπου Β')
1/12/2020 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
26/11/2020 Παραρτήματα του Οδηγού Εφαρμογής
26/11/2020 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για την υποβολή αιτήσεων
26/11/2020 Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης (ΦΕΚ)
26/11/2020 Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
26/11/2020 Παράρτημα ΙΙΙ – Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
26/11/2020 Παρουσίαση του προγράμματος
26/11/2020 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19