Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων Δράσεων του Ενιαίου Χώρου Έρευνας–ΕΧΕ [17/9/2020]


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης και δαπανών καινοτομίας. Η Δράση επικεντρώνεται στους Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση - RIS3 2014-2020.

Στόχο της Δράσης αποτελεί η χρηματοδότηση έργων σε περιοχές που παρουσιάζουν συνέργειες ή συμπληρωματικότητα μεταξύ της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και του στρατηγικού θεματολογίου Ε&Κ της κοινής επιχείρησης.

Οι αμιγώς ελληνικές προτάσεις των αμιγώς ελληνικών φορέων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο  των προσκλήσεων που εκδόθηκαν από την Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (CS2 JU) μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με τη ΓΓΕΚ (21/11/2017), ήτοι της 7ης , 8ης , 9ης  και 10ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (CfP07, CfP08, CfP09 και CfP10), οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από την Clean Sky 2, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω έλλειψης πόρων,  χρηματοδοτούνται από τους πόρους των διαρθρωτικών κι επενδυτικών ταμείων, εφόσον είναι χαρακτηρισμένες ως επιλαχούσες (reserve list), ικανοποιούν τις προτεραιότητες της εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και πιστοποιηθούν ως προς τη συμπληρωματικότητα και τη συμβολή τους ως προς τους στόχους της Clean Sky (κατόπιν επανεξέτασης). Θα χρηματοδοτηθούν επίσης συμπληρωματικές δράσεις (part C, ESIF WP) συμβατές με τις προτεραιότητες της RIS3, που υποβλήθηκαν από Έλληνες εταίρους παράλληλα με την κυρίως πρόταση στο πλαίσιο της 10ης πρόσκλησης (CfP 10) της CleanSky 2 υπό την προϋπόθεση ότι η κύρια πρόταση είναι ανάμεσα στις 3 πρώτες στη λίστα κατάταξης και ότι η συμμπληρωματική δράση θα λάβει «Synergy Label» από την Clean Sky 2.


Προϋπολογισμός Δράσης

1.236.875,00 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Δικαιούχοι της Δράσης

α)  Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β)  Επιχειρήσεις,
γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις.


Προϋπολογισμός Έργων 
& Επιδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη για κάθε έργο μπορεί να ανέλθει από 250.000 έως 500.000 ευρώ.  

Ειδικότερα:

  • Έως 500.000 ευρώ για αμιγώς ελληνικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 7ης, 8ης και 9ης ανοικτής προκήρυξης της Clean Sky και βρίσκονται σε εφεδρικό κατάλογο (reserve list), δηλαδή αξιολογήθηκαν θετικά, με βαθμολογία άνω του κατωφλίου (above threshold), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν από την Clean Sky.
  • Έως 500.000 ευρώ για αμιγώς ελληνικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 10ης ανοικτής προκήρυξης της Clean Sky, CfP10 και βρίσκονται σε εφεδρικό κατάλογο (reserve list), δηλαδή αξιολογήθηκαν θετικά με βαθμολογία άνω του κατωφλίου (above threshold) αλλά δε θα χρηματοδοτηθούν από την Clean Sky.
  • Έως 250.000 ευρώ για συμπληρωματικές δράσεις (part C, ESIF WP) που υποβλήθηκαν από Έλληνες εταίρους παράλληλα με την κυρίως (συνεργατική) πρόταση στο πλαίσιο της 10ης ανοικτής πρόσκλησης CfP10 της Clean Sky 2.

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και για «λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις», κυμαίνεται ανά κατηγορία ενέργειας από 25% έως 80%. Η χρηματοδότηση των Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων δεν υπόκειται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και μπορεί να θεωρηθεί ως μη-κρατική ενίσχυση βάσει του σημείου 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01) και να λάβουν χρηματοδότηση 100%.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2. Ενέργεια
3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
4. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
5. Υλικά και Κατασκευές
6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs)


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να αποτελούν νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
  • να δεσμευτούν ότι το έργο τους δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δε θα υποβληθεί σε άλλο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
  • στην περίπτωση που το ερευνητικό έργο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει η δήλωση έναρξης του απαιτούμενου ΚΑΔ, πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στα άρθρα 25 & 28 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014.

i. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Αρθρο 25)

• Δαπάνες προσωπικού.
• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων.
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

    i.  Έρευνα επί συμβάσει (υπεργολαβίες)
    ii.  Αγορά γνώσεων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
    iii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

    i.  Δαπάνες δημοσιότητας
    ii. Δαπάνες αναλωσίμων
    iii. Δαπάνες για αμοιβή ορκωτού ελεγκτή/λογιστή
    iv. Δαπάνες ταξιδιών
    v. Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού)

• Δαπάνες για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις  ΜΜΕ (Αρθρο 28)

• Δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• Δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
• Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.


Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε εθνικό επίπεδο.


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικών Υποβολών:
 17/09/2020 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικών Υποβολών: 21/10/2020 και ώρα 15:00.


Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση: http://www.ependyseis.gr με την ένδειξη «CLEAN SKY 2 JU - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας -ΕΧΕ».

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση. Η Αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή το Συντονιστή ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis, μενού helpdesk).

Επιτρέπεται, επίσης, η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης εντός της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας (έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση). Η αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή το Συντονιστή ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis, μενού helpdesk).


Επικοινωνία - Πληροφορίες

 Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, και συγκεκριμένα από το στέλεχος της ΓΓΕΚ:

κ. Μιχάλη Κώτσια, 2131300115, e-mail: m.kotsias@gsrt.gr 

- Το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr

Ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.grwww.espa.gr, www.gsrt.gr

 Συνημμένα Αρχεία
16/6/2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «CLEAN SKY 2 JU Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας -ΕΧΕ»
16/6/2021 Απόφαση Απόρριψης αίτησης χρηματοδότησης ερευνητικού έργου στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «CLEAN SKY 2 JU- Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Έρευνας-ΕΧΕ»
17/9/2020 Πρόσκληση Yποβολής Aιτήσεων Xρηματοδότησης Eρευνητικών Έργων στη Δράση
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
«E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης