Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Κέντρα Ικανοτήτων [24/6/2020]


Τα ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.


Στόχοι της Δράσης είναι: 

  • Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων. 
  • Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους. 
  • Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 
  • Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας (με έμφαση στη βιομηχανία 4.0) αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line ή στην αίθουσα όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες παραγωγής. Συμβολή στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. 
  • Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων. 


Προϋπολογισμός Δράσης

30.000.000 ευρώ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Δικαιούχοι της Δράσης

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η  νομική οντότητα - ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί  και η οποία φέρει την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ για την καλή εκτέλεση του έργου, που έχει αναλάβει. 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν (1) οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε (5) επιχειρήσεις. Επιπλέον ως μέτοχοι/εταίροι δύναται να συμμετέχουν μια (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκουν σε λοιπούς φορείς.

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους στο υπό σύσταση ΚΕNΤΡO ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς: 

  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες.

  • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. 
  • Λοιποί φορείς 

Ως λοιποί φορείς νοούνται τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που δύνανται να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική/λογιστική νομοθεσία που τους διέπει (όπως Σύνδεσμοι/Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια).

Το υπό ίδρυση Κέντρο Ικανοτήτων να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμοί, Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

1. Υλικά – Κατασκευές
2. Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφή
4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
5. Υγεία & Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
7. Ενέργεια
8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων 

Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Ικανοτήτων.

Ι. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

- Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

Αυλα στοιχεία ενεργητικού

- Αδειες Χρήσης Προγραμμάτων Λογισμικού (Software Licences)

- Λογισμικά Εφαρμογών (Application Software)

- Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

ΙΙ. Λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων)

Οι δαπάνες είναι σχετικές με:

α) το συντονισμό του Κέντρου Ικανοτήτων 

β) την προβολή του Κέντρου Ικανοτήτων για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την ενίσχυση της προβολής του Κέντρου,

γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Ικανοτήτων, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Έμμεσες δαπάνες (σταθερό ποσοστό 25% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση).

Β. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης  

Οι ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, μελέτη σκοπιμότητα).

Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης και οι δαπάνες του θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη)

- Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Προϋπολογισμός έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 1.000.000 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ.


Ένταση ενίσχυσης

Ένταση ενίσχυσης από 25 – 80% ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση. 


Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι δέκα οκτώ (18) μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24 Ιουνίου 2020 
και ώρα 12:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00


Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης 


Επικοινωνία - Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής
Μεσογείων 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το  Υπόδειγμα Ερωτήσεων της Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr 

Το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr   

Ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.grwww.espa.grwww.gsrt.gr  Συνημμένα Αρχεία
18/7/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
26/1/2023 Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
15/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
25/2/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
30/9/2021 Αποτελέσματα Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης
14/7/2021 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Ενταγμένων Έργων
9/7/2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης
9/7/2021 Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης
9/7/2021 Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης
16/11/2020 Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις 13/11/2020 και ώρα 15:00
22/10/2020 Δεύτερη (2η) Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Εργων στη Δράση
9/10/2020 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
28/9/2020 Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Εργων στη Δράση
15/9/2020 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση
24/6/2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Έργων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19