Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 [11/5/2020]


Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια του άρθρου 38 του Κανονισμού 1303/2013, όπως ισχύει, το οποίο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Διαχειριστής του είναι η ΕΑΤ. Οι συνεργαζόμενοι ΧΟ θα χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους με σκοπό τη παροχή δανείων επί των οποίων θα εγγυηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας με επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ τους και έως Ανώτατου Ποσού Εγγύησης. Το όφελος που προκύπτει από την Συμφωνία αυτή υπέρ των επιχειρήσεων θα γνωστοποιείται στις επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Για τη σύσταση του Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους 1 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ. Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Χρηματοδοτικά Μέσα

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά την υλοποίηση των ακόλουθων χρηματοδοτικών μέσων που θα δημιουργηθούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας:

1. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης και με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

2. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

3. Επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών των παραπάνω Χρηματοδοτικών Μέσων, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ.

Ποσοστό Εγγύησης

Το Ποσοστό Εγγύησης του Ταμείου σε κάθε επιλέξιμο δάνειο θα είναι 80% και έως του Ανώτατου Ποσού Εγγύησης.

Επιλέξιμοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και διαθέτουν ένα τουλάχιστον υποκατάστημα.

Ελάχιστο Ύψος Χαρτοφυλακίου Δανείων

· 100 εκατ. ευρώ για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν υπό την μορφή εμπορικής εταιρίας και

· 10 εκατ. ευρώ για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 26η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της ΕΑΤ, οδός Ξενίας 24 Αθήνα.

Δείτε περισσότερα για τη Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 εδώΣυνημμένα Αρχεία
12/5/2020 Διευκρινιστικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις
11/5/2020 Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19»
11/5/2020 Παράρτημα Ι Πρόσκλησης προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19»
11/5/2020 Παράρτημα Ι Πρόσκλησης προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19» (σε μορφή word)
11/5/2020 Παράρτημα ΙI Πρόσκλησης προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19»
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης