Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 [27/4/2020]


Η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19. Το ύψος της αποζημίωσης του πέμπτου (5ου) κύκλου της Δράσης είναι 534 ευρώ.


Προϋπολογισμός της Δράσης

500 εκατ. ευρώ


Δικαιούχοι της Δράσης

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 5 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27.10.2020)

-  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι

-  Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

- Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

- Κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ

-  Εδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα κωδικών αριθμών δραστηριότητας της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27.10.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 4 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020)

-  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

-  Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

- Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

- Κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ, 

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199/19.8.2020)

-  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

-  Iδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

- Eπιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

- Kοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199/19.8.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020)

-  Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

-  Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

- Επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

- Συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ).

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 57856/11.6.2020)

- Συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε,

- Επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλαν πρώτη αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη,

-  Καταστήματα λιανικού εμπορίου,

- Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου,

-  Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας,

-  Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 39162/16.4.2020)

-   Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι,

-   Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

-  Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων αναγράφονται αναλυτικά στις ΚΥΑ που βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία της Δράσης.


Επιδότηση

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 5 534 ευρώ.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 4 534 ευρώ ή 300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και τους ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3 534 ευρώ ή 300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και τους ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2:  534 ευρώ ή 300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και τους ΚΑΔ της επιχείρησης.

Για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1: 800 ευρώ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.


Φορέας Υλοποίησης της Δράσης 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.


Ηλεκτρονική Υποβολή

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 5 των 534 ευρώ έως 02/11/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 4 των 534/300 ευρώ έως 28/09/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 3 των 534/300 ευρώ έως 31/08/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 2 των 534/300 ευρώ έως 25/6/2020

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 1 των 800 ευρώ έως 19/6/2020


Οδηγίες χρήσης

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 5 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27.10.2020)

Αποζημίωση Ειδικού σκοπού 4 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217/15.9.2020)

Αποζημίωση Ειδικού σκοπού 3 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199/19.8.2020)

Αποζημίωση Ειδικού σκοπού 2 (ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020)

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 57856/11.6.2020)

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1 (ΚΥΑ 39162/16.4.2020)


Επικοινωνία – Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οδηγίες για την υποβολή Αίτησης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

 Συνημμένα Αρχεία
27/10/2020 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/27-10-2020 (ΦΕΚ Β' 4752)
22/9/2020 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 223/22-9-2020 (ΦΕΚ Β' 3948)
16/9/2020 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 217 /15-9-2020 (ΦΕΚ Β' 3948)
19/8/2020 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 199 /19-08-2020 (ΦΕΚ Β' 3460)
16/6/2020 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134 /16-06-2020 (ΦΕΚ Β' 2377)
16/6/2020 ΚΥΑ ΓΔΟΥ 132 /16-06-2020 (ΦΕΚ Β΄2371)
11/6/2020 ΚΥΑ 57856 /11-06-2020 (Τροποποίηση της 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 Κοινής Απόφασης)
27/4/2020 ΦΕΚ Προκήρυξης της Δράσης
25/4/2020 ΓΔΟΥ 89 /25-04-2020 (Τροποποίηση της ΚΥΑ 39162/2020)
24/4/2020 ΓΔΟΥ 88 /24-04-2020 (Τροποποίηση της ΚΥΑ 39162/2020)
22/4/2020 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
16/4/2020 ΚΥΑ 39162 /2020 - ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 1457/16-04-2020
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19