Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

“ERANETs 2019b” - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs [20/12/2019]


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.


Στόχοι της Δράσης

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.  Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
 •  εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές.


Προϋπολογισμός Δράσης

8.141.696,40 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός αφορά στις εξής Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση  έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

- EURONANOMED III, Joint Transnational Call for Proposals (2019) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

- SOLAR-ERA.NET, Solar Cofund 2 Joint Call

- SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-Agri2, 2018 Joint Call on “Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions in animal production systems”

- CHIST ERA, Call 2018 for Research Proposals Supporting the topics of Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) and Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

- FLAGERA, Joint Transnational Call 2019 for transnational research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project

- QuantERA, Call 2019 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Technologies

- PERMED, ERA-Net on Personalised Medicine. Joint Transnational Call for Proposals (2019) for Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation

- NEURON, Network of European Funding for Neuroscience Research. Era-Net Neuron JTC 2019, Call for Proposals for “Multinational Research Projects on Translational Biomarkers in Brain Disorders

- ACT Second call on Accelerating Carbon Capture and Storage Technologies.

- BLUEBIO Cofunded Call on Blue Bioeconomy – “Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources”.


Δικαιούχοι της Δράσης

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
β) Επιχειρήσεις
γ) Λοιποί Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, είτε ως επιχειρήσεις.

Στη κατηγορία αυτή εντάσονται οι ακόλουθες οντότητες:

1) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143)

2) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη κ.α.),

3) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή Π.Δ. και  επιχορηγούνται από το Κράτος και

4) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».


Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι αναφερόμενες δαπάνες στα άρθρα 25, 28 & 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014. Ειδικότερα:

i.  Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Αρθρο 25)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
ζ) δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας

ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Αρθρο 28)

α) οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

β) οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.


iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (Αρθρο 29)

α) δαπάνες προσωπικού
β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
δ) δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες


Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 200.000 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή.


Ένταση ενίσχυσης

Από 15- 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.


Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis): Tρίτη 11/2/2020 και ώρα 16.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 και ώρα 16:00


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

- Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

Για τις Δράσεις: EURONANOMED III, SOLAR ERANET COFUND 2 και Joint Call FACCE-ICT-AGRI2-SUSAN

Παρασκευή Αφεντάκη, 2131300112, e-mail: pafe@gsrt.gr

Για τη Δράση CHIST_ERA III:

Μάριος Κόνιαρης, 2131300094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr

Για τις Δράσεις FLAG ERA και QUANTERA

Μαρίτα Γκιζελή, 2131300119, e-mail: mgkizeli@gsrt.gr

Για τις Δράσεις NEURON και PERMED

Γεωργία Κωστοπούλου, 2131300100, e-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr

Για τις Δράσεις ACT και BLUEBIO

Aννα Ροζενμπεργκ, 2131300095, e-mail: a.rosenberg@gsrt.gr

- To Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

- Τις ιστοσελίδες:

της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr  
της ΓΓΕΚ http://www.gsrt.gr/ και
του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr

 Συνημμένα Αρχεία
23/2/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
3/12/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
8/6/2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/3/2020 Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση
20/12/2019 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων στη Δράση
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19