Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β κύκλος) [27/6/2019]


Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.


Προϋπολογισμός Προγράμματος: 241 εκ. ευρώ.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 136,7 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ, 80,6 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ, 23,6 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ και 34 εκ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ για επιχορηγήσεις ενεργειακών παρεμβάσεων σε κατοικίες.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Επιλέξιμες Κατοικίες: Μονοκατοικία, Πολυκατοικία, Μεμονωμένο διαμέρισμα

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).


Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • να υφίσταται νόμιμα
 • να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017– σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα


Επιδοτούνται για:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.


Ποσοστό επιχορήγησης:
από 25% έως 70%.


Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr/ 

και την σχετική υποσελίδα για τον Β Κύκλο https://exoikonomisi-b.ypen.gr/


Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης:


Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται ως εξής:

Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας από 16.09.2019

Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης από 19.09.2019

Περιφέρειες: Αττικής, Νοτίου Αιγαίου από 23.09.2019


Επισημάνσεις:

 • Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται  η  υποβολή αιτήσεων  για  περισσότερες  ιδιοκτησίες  από  το  ίδιο  πρόσωπο  εάν οι  επιπλέον  της  μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.
 • Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος.


Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Για ερωτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα και στη πορεία υποβολής της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο κεντρικό help desk του Προγράμματος στο τηλέφωνο 210 3000877 ή να αποστείλουν ερώτημα συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.
 
Για τις τρέχουσες ενημερώσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://exoikonomisi-b.ypen.gr/welcome

 Συνημμένα Αρχεία
14/1/2022 Έκτη (6η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
14/1/2022 Παραρτήματα 6ης τροποποίησης της Πρόσκλησης
2/8/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
2/8/2021 Παραρτήματα 5ης τροποποίησης της Δράσης
9/6/2021 Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση
29/1/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
11/11/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (18-Β)
29/7/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (16-Β)
14/7/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
14/7/2020 ΦΕΚ τρίτης (3ης) τροποποίησης της Προκήρυξης του Προγράμματος
14/7/2020 Παραρτήματα τρίτης (3ης) τροποποίησης της Προκήρυξης του Προγράμματος
4/6/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (15-Β)
8/5/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (14-Β). ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
15/4/2020 Οδηγίες για την πληρότητα υποβολής αιτήσεων προς τελική εκταμίευση
15/4/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
15/4/2020 Παραρτήματα δεύτερης (2ης) τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής
3/4/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (14-Β)
16/9/2019 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων
16/9/2019 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης
16/9/2019 Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για τη Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής
31/7/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος - ΦΕΚ
31/7/2019 Παραρτήματα πρώτης (1ης) τροποποίησης της Προκήρυξης του Προγράμματος
31/7/2019 Οδηγίες για την υποβολή αίτησης
28/6/2019 Συχνές Ερωτήσεις (Β Κύκλος)
27/6/2019 ΦΕΚ και Οδηγός Εφαρμογής
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19