Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

"ERA-NETS 2019" - Eυρωπαϊκή E&T Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS [24/4/2019]


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.


Στόχοι της Δράσης

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.  Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
 •  εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές.


Προϋπολογισμός Δράσης

1,9 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προυπολογισμός αφορά στις εξής Ευρωπαικές Προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση  έχει ολοκληρωθεί σε Ευρωπαικό επίπεδο:

 • EuroNanoMed III, (JTC 2018)  Joint Transnational Call for Proposals for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
 • CHIST ERA III, (JTC 2017), “Big data and process modelling for smart industry (BDSI) ”
 • TRANSCAN-2, (JTC 2017),  3nd  Joint Transnational Call for research proposals (JTC 2017), “Translational research on rare cancers”


Δικαιούχοι της Δράσης

α) οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων

β) επιχειρήσεις

γ) λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις,

οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.


Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».


Επιλέξιμες Δαπάνες

i. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία


Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 200.000 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή


Ένταση ενίσχυσης

Από 15- 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.


Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis): 30/05/2019 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 16.00.

 Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

· Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

Για τη Δράση EURONANOMED III:

Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 213 1300112, pafe@gsrt.gr

Για τη Δράση TRANSCAN-2:

Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλέφωνο 213 1300187, s.dimitropoulou@gsrt.gr  

Για τη Δράση CHIST_ERA III:

Μάριος Κόνιαρης, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλ.: 213 1300094, koniaris@gsrt.gr

 • To Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

  Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

  Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

 • Τις ιστοσελίδες:

της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr

της ΓΓΕΚ http://www.gsrt.gr και

του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr

 Συνημμένα Αρχεία
9/7/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
3/2/2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
24/4/2019 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19