Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β κύκλος) [15/3/2019]


Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο Β' Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α' Κύκλου.


Ο συνολικός  Προϋπολογισμός  της  Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 ευρώ. Ο Προϋπολογισμός του Β' Κύκλου ανέρχεται σε  200.000.000 ευρώ.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες παρεμβάσεων (Πράξεων):

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι στον Β' Κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον Α Κύκλο.

Η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε., δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.


Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
600.000 ευρώ 

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 ευρώ 

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 ευρώ.

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεωνέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας»,  θα πρέπει να υλοποιηθούν στη  χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 – SME Instrument.

Η ένταση της ενίσχυσης  κυμαίνεται από 25 – 80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/Δαπάνη.


Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β' Κύκλο η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας,

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:

κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082

κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο στον Οδηγό, Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

στις ιστοσελίδες:Συνημμένα Αρχεία
23/12/2022 Εικοστή όγδοη (28η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
1/12/2021 Εικοστή έβδομη (27η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
1/12/2021 Συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙI
30/9/2021 Εικοστή έκτη (26η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
30/7/2021 Εικοστή πέμπτη (25η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
30/7/2021 Επικαιροποίηση καταλόγου μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”
5/7/2021 Δεύτερη (2η) Συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι
17/6/2021 Εικοστή τέταρτη (24η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/4/2021 Εικοστή τρίτη (23η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
5/4/2021 Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
5/4/2021 Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8)
5/4/2021 Υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ)
5/4/2021 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας
5/4/2021 Παράρτημα IV – Μέρος Β: Δικαιολογητικά για την Έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης Β΄ Κύκλου & Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Β΄ Κύκλου
26/3/2021 Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων της Παρέμβασης ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
9/2/2021 Δεύτερος (2ος ) Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
5/2/2021 Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ιε της Παρέμβασης IΙ «Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς»
29/1/2021 Εικοστή δεύτερη (22η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
29/1/2021 Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ια της Παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
27/11/2020 Εικοστή πρώτη (21η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
20/11/2020 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την εξάμηνη οριζόντια παράταση των έργων της Δράσης, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών
18/11/2020 Απόφαση χορήγησης οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών
6/11/2020 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ
3/11/2020 Απόφαση Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Εξέτασης των Ενστάσεων και των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης IV
3/11/2020 Απόφαση Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Εξέτασης των Ενστάσεων και του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης IΙΙ
3/11/2020 Τροποποίηση Προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV
29/10/2020 Εικοστή (20η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
13/10/2020 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι
30/9/2020 Δέκατη ένατη (19η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
11/9/2020 Τρίτη (3η) έκδοση Εγχειριδίου Οδηγιών για τα Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση Δαπανών
28/8/2020 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
30/7/2020 Δέκατη όγδοη (18η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
9/7/2020 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙV
9/7/2020 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης III
17/6/2020 Δέκατη έβδομη (17η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/5/2020 Ορθή Επανάληψη - Δέκατη έκτη (16η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
12/5/2020 Δέκατη έκτη (16η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/4/2020 Δεύτερη (2η) έκδοση Εγχειριδίου Οδηγιών για τα Δικαιολογητικά για την Επαλήθευση Δαπανών
23/3/2020 Τροποπίηση Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις». Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών
18/2/2020 Δέκατη πέμπτη (15η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
31/1/2020 Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
20/1/2020 Δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
18/12/2019 Δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
12/12/2019 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
12/12/2019 Εγχειρίδιο Υποβολής Ενστάσεων για τον β κύκλο
1/11/2019 Ορθή Επανάληψη ως προς τα έχοντας υπόψη, στα σημεία 13 και 17, του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
23/10/2019 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
15/10/2019 Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»
28/8/2019 Προσωρινός Kατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙV "Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις"
24/6/2019 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υποβολή πρότασης στον Β Κύκλο και για την επιλεξιμότητα δαπανών
10/6/2019 Δελτίο Τύπου Β' Κύκλου
31/5/2019 Συχνές ερωτήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών (Έκδοση 1.1)
27/5/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
21/5/2019 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση (Β' Κύκλος)
5/4/2019 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης
5/4/2019 Σύνοψη της Δράσης
4/4/2019 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης, 1η Έκδοση (Β Κύκλος)
4/4/2019 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση (Β' Κύκλος)
4/4/2019 Περίληψη Παρέμβασης I: «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»
4/4/2019 Περίληψη Παρέμβασης II: «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
4/4/2019 Περίληψη Παρέμβασης III: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»
4/4/2019 Περίληψη Παρέμβασης IV: «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις»
15/3/2019 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης (Β' Κύκλος)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19