Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Εξοικονόμηση κατ Οίκον [5/3/2018]


Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.


Προϋπολογισμός Προγράμματος:
 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 502.99 εκ. ευρώ.  Οι πόροι προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ με 465,66 εκ. ευρώ και τα ΠΕΠ με 37,33 εκ. ευρώ.


Επιλέξιμος προϋπολογισμός:
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Ωφελούμενοι του προγράμματος

Φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία

 • έχουν ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 50.000 ευρώ


Επιλέξιμες Κατοικίες:
Μονοκατοικία, Πολυκατοικία, Μεμονωμένο διαμέρισμα

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).


Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας:

 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

 • να υφίσταται νόμιμα

 • να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017– σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα


Επιδοτούνται για:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων

 • Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: από 25% έως 70%.


Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί με την παρακάτω σειρά:

 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα,
  19 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
 • Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου,
  8:00 π.μ.
 • Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.


Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31/12/2021.

Επισημάνσεις:

 • Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται  η  υποβολή αιτήσεων  για  περισσότερες  ιδιοκτησίες  από  το  ίδιο  πρόσωπο  εάν οι  επιπλέον  της  μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

 • Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών (Help Desk) στον αριθμό τηλεφώνου:  210-3000877 (ώρες λειτουργίας 09:00 – 17:00) ή στο Fax: 210-3006959

 Επίσης, πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν: 

 • στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr

 • στο δικτυακό τόπο της κάθε Διαχειριστικής Αρχής (Παράρτημα XIV)

 • στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),

 • στο δικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.hdb.gr).


Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»  προκηρύχθηκε με Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ)  των Υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), μέσω του ΕΠΑνΕΚ και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.Συνημμένα Αρχεία
20/7/2021 Ένατη (9η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
20/7/2021 Παραρτήματα 9ης τροποποίησης της Δράσης
15/6/2021 Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση
29/1/2021 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
29/7/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (16-Α)
8/7/2020 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
8/7/2020 Παραρτήματα έβδομης (7ης) τροποποίησης της Προκήρυξης του Προγράμματος
8/7/2020 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος (ΦΕΚ)
4/6/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (15-Α)
15/4/2020 Έκτη (6η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος
15/4/2020 Παραρτήματα έκτης (6η) τροποποίησης της Προκήρυξης του Προγράμματος
3/4/2020 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (14-Α)
16/12/2019 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (13)
19/9/2019 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (12)
3/7/2019 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος (ΦΕΚ)
1/7/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
22/5/2019 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (11)
3/4/2019 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος (ΦΕΚ)
28/2/2019 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (10)
22/11/2018 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (09)
19/11/2018 Τροποποίηση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
10/11/2018 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (08)
21/9/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος (ΦΕΚ)
7/8/2018 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (07)
19/7/2018 Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα (06)
8/6/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος (ΦΕΚ)
19/3/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος (ΦΕΚ)
9/3/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη Δράση
8/3/2018 Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος
8/3/2018 Εγχειρίδιο για τη διαδικασία Δανειοδότησης
8/3/2018 Εγχειρίδιο για τη διαχείριση αίτησης μετά την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής
5/3/2018 ΦΕΚ και Οδηγός Εφαρμογής
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19