Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Επιχειρούμε Έξω [20/11/2017]


Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις (με φυσική ή/και ψηφιακή παρουσία) που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Προϋπολογισμός της Δράσης

53 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. 


Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  10.000 ευρώ
 • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 ευρώ 
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο (δύναται και ψηφιακός) της Έκθεσης.
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε:

- Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση
- Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
- ∆ιαμονή μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.

 • Ενοίκιο περιπτέρου (Φυσικό και ψηφιακό περίπτερο), κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ ∆ιερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ ανά ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ εντύπου.
 • Κόστος παροχής, από το φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, της δυνατότητας για On line Video Chat εκπροσώπων με τους επισκέπτες – αγοραστές, χρήση πλατφόρμας για Video meetings με αγοραστές, καταχώριση των προϊόντων σε ειδικό ψηφιακό χώρο, ανάρτηση εταιρικών/πληροφοριακών εντύπων σε ψηφιακούς χώρο (για ψηφιακές εκθέσεις).

Σε κάθε περίπτωση για τη συμμετοχής της επιχείρησης σε ψηφιακή εμπορική έκθεση η επιλεξιμότητα της κάθε δαπάνης θα κρίνεται με βάση την αρχή της ανάγκης για υποστήριξη της ψηφιακής συμμετοχής σε έκθεση και την επιλεξιμότητα της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκληση. 

∆ιαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης σύμφωνα με το Αρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
 • Δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30.6.2023. Η υποβολή της αίτησης Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης από τους ∆ικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και παραδοτέων, δε μπορεί να υπερβαίνει την 31.8.2023.


Ηλεκτρονική Υποβολή

Έναρξη Υποβολών: 18/01/2018 και ώρα 14:00.

Λήξη Υποβολών: 20/12/2019 και ώρα 17:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), βάσει του σημείου 8.2.1 της αναλυτικής πρόσκλησης, θα γίνεται αποδεκτή μόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης απαίτησης, από τον ΕΦΕΠΑΕ, και όχι κατά βούληση. Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πρότασης.
 • Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ.

Για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» δόθηκε δυνατότητα μέχρι και τρίτης αίτησης χρηματοδότησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω», σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις των επιχειρήσεων αξιολογούνται άμεσα, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής και τρίτης αίτησης χρηματοδότησης, σε περίπτωση απόρριψης των προηγούμενων δύο αιτημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail: infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.grwww.espa.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr

 

 Δείτε εδώ το επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)Συνημμένα Αρχεία
2/7/2024 Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων
3/6/2022 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ
27/5/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
15/4/2021 Ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
24/2/2021 Δέκατη (10η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
23/12/2020 Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 9/12.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης
12/11/2020 Δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
30/10/2020 Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 8/05.10.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης
12/10/2020 Δέκατη τρίτη (13η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
28/7/2020 Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 7/07.07.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης
24/7/2020 Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 6/11.03.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης
2/7/2020 Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
11/6/2020 Απόφαση άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ
1/6/2020 Ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
28/5/2020 Δωδέκατη (12η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
10/4/2020 Δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
30/3/2020 Ενδέκατη (11η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
24/3/2020 Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ
19/2/2020 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
19/12/2019 Έγκριση του Πρακτικού Νο 5/11.12.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης
13/12/2019 Ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
4/12/2019 Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο1/23-09-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
26/11/2019 Δέκατη (10η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
5/11/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
5/11/2019 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
5/11/2019 Σύνοψη Δράσης
5/11/2019 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)
30/9/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
27/9/2019 Ένατη (9η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
17/9/2019 Όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
8/8/2019 Έγκριση του Πρακτικού Νο4/10.07.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Πρόσκλησης
15/7/2019 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
17/5/2019 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων
5/4/2019 Έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
3/4/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
26/3/2019 Έγκριση του Πρακτικού 3/14.02.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης
8/3/2019 Έκτη (6η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
8/3/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
27/2/2019 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
27/2/2019 Απόφαση Έγκρισης Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υλοποίηση της Δράσης
28/12/2018 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
5/12/2018 Πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
27/11/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
12/10/2018 Έγκριση του Πρακτικού 2/06-09-201 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης
29/8/2018 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
3/8/2018 Τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
3/8/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
2/8/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
30/7/2018 Έγκριση του Πρακτικού 1/17.07.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Πρόσκλησης
20/7/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
1/6/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
1/6/2018 Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
18/4/2018 Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
18/4/2018 Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
26/3/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
9/2/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
2/2/2018 Απόφαση Ένταξης Πράξεων
29/12/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
29/12/2017 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
21/11/2017 Σημεία Πληροφόρησης Κοινού
20/11/2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
20/11/2017 Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης «Επιχειρούμε Eξω»
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19