Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προκηρύξεις

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [10/3/2017]


Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

  1. Δαπάνες προσωπικού.
  2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
  3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
  4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
  5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
  7. Δαπάνες καινοτομίας
  8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 ευρώ 
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 410.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 256.000.000€.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση, ήτοι έως και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

- το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

- τις ιστοσελίδες:

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ότι πληροφορίες σχετικά με την Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369

 Συνημμένα Αρχεία
17/1/2018 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση ΙΙ «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
29/11/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης στην Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
27/11/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης II "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς"
23/11/2017 Διευκρινιστικά ερωτήματα σε ακολουθία του Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017 εγγράφου της ΕΥΚΕ (Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε. Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μια επιχείρησης ως προβληματικής)
8/11/2017 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας για Έργα της Δράσης - Παράρτημα IX της Αναλυτικής Πρόσκλησης (αρχείο word)
30/10/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι " Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις"
26/10/2017 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
22/9/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ
26/6/2017 Απόφαση έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων
13/6/2017 Ζητήματα Εφαρμογής Κανονισμού Ε.Ε 651/2014
2/6/2017 2η Τροποποίηση και Παράταση έως τις 15/6/2017 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων
2/6/2017 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (4η έκδοση - εμπλουτισμός/αλλαγή των ερωτήσεων 36, 38, 53, 68, 80 και β) Προσθήκη νέας ερώτησης 82)
19/5/2017 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (3η έκδοση - προσθήκη Ερωτήσεων αριθ. 66 - 81 και τροποποίηση 35 38 46 56 60 & 64 – 19/5/2017)
19/5/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ ,4η έκδοση -19052017
11/5/2017 Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης έως και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00
13/4/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, 3η έκδοση - 11042017
7/4/2017 Οδηγίες Συμπλήρωσης για το βήμα IV - Επισυναπτόμενα Έγγραφα
29/3/2017 2η Εκδοση Εντύπου Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου (Υπόδειγμα)
24/3/2017 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (2η έκδοση - προσθήκη Ερωτήσεων αριθ. 47 - 65 και τροποποίηση 23 29 & 30 – 24/3/2017)
23/3/2017 Εγχειρίδιο_ΠΣΚΕ_Ερευνώ_Δημιουργώ_Καινοτομώ_2η_Εκδοση_23032017_αλλαγή I 2 4_Ι 3 4_ I 4 5_II 1 5_II 2 1
13/3/2017 Περίληψη Πρόσκλησης Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
13/3/2017 Έντυπο Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου (Υπόδειγμα)
13/3/2017 Υπόδειγμα Συμφωνητικού Συνεργασίας
13/3/2017 Υπόδειγμα Ερωτήσεων
13/3/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης
13/3/2017 Κατηγοριοποίηση HORIZON 2020
13/3/2017 Οδηγός Χρήστη για τον Ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
10/3/2017 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
10/3/2017 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» Α' Κύκλος (Ορθή επανάληψη ως προς τις ερωτήσεις 3,13,24,30,42,46)
Επιστροφή