Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα [11/2/2016]


Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Μπορούν να συμμετέχουν

 • Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέας καινοτόμου επιχείρησης. 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο  προϋπολογισμός  της  Δημοσίας  Δαπάνης της  Δράσης  ανέρχεται σε  116.173.307,24 ευρώ.

Επιδοτούνται για

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή 
 • Ενέργεια 
 • Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Επιδοτούνται με

ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ

Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η ατομική επιχείρηση και οι μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή μόνο για τη κατηγορία των  ανέργων. Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.α )
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, κ.α 
 • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας  
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (εφαρμογή της ρήτρας από το ΕΤΠΑ)
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι τη συμπλήρωση 2 ΕΜΕ
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας

Επιλεξιμότητα δαπανών

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων μπορεί να ανέρχεται κατά μέγιστο σε τριάντα έξι (36) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Κατ' εξαίρεση:

Για όσα επιχειρηματικά σχέδια εντάχθηκαν από 08-09-2017 έως και 13-02-2018, η περίοδος υλοποίησής τους ορίζεται στους τριάντα (30) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, καθώς είχε παρέλθει η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους, κατά τη δημοσίευση του από 23-02-2021 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για παράταση υλοποίησης κατά έξι (6) μήνες των Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Όταν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2023. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής


•    Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης.

•    Ο ενδιαφερόμενος να μην συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12.10.2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

•    Ο ενδιαφερόμενος της κατηγορίας Α (άνεργοι) να μην έχει προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (είτε ως ατομικός επιχειρηματίας ή ως εταίρος/μέτοχος σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από τις 12.10.2015.

•    Ο δικαιούχος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν με μια ΜΟΝΟ αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11.02.2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις  24.05.2016

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 24.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail: infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.grwww.espa.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr

 Συνημμένα Αρχεία
9/10/2023 Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων
3/6/2022 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ
18/10/2021 Έγκριση του Νο. 28/08.10.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης
10/5/2021 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
10/5/2021 Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
11/3/2021 Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης]
3/7/2020 Έγκριση των Νο 26/28.04.2020 και Νο 27/04.06.2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης
11/6/2020 Απόφαση άρσης της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ
27/3/2020 Ανάκληση αποφάσεων απόρριψης πράξεων και απόρριψης ενστάσεων επί υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και συνέχιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης
24/3/2020 Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ
19/2/2020 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
6/12/2019 Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
27/11/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
5/11/2019 Έγκριση του Πρακτικού 2/19.09.2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δράση
25/9/2019 ΦΕΚ (4ης) τροποποίησης Επιτροπής Αξιολόγησης
4/9/2019 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
24/5/2019 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
5/4/2019 Έγκριση των Νο. 23/01.04.2019, Νο. 24/02.04.2019 και Νο. 25/03.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης
1/4/2019 Έγκριση των Νο. 20/18.03.2019, Νο. 21/19.03.2019, και Νο. 22/20.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης
6/3/2019 Έγκριση των Πρακτικών Νο. 3/22.10.2018, 4/23.10.2018, 5/29.10.2018, 6/30.10.2018, 7/31.10.2018, 8/01.11.2018, 9/14.11.2018, 10/20.11.2018, 11/14.01.2019, 12/15.01.2019, 13/16.01.2019, 14/23.01.2019, 15/25.01.2019, 16/30.01.2019, 17/31.01.2019, 18/08.02.2019 και 19/15.02.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης
22/2/2019 Έγκριση του Πρακτικού 1/21.12.2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης των Eνταγμένων Πράξεων
27/9/2018 Έγκριση του Πρακτικού 2/19.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης
27/9/2018 ΦΕΚ & Απόφαση (3ης) τροποποίησης Επιτροπής Αξιολόγησης
24/9/2018 Αφίσα για τους δικαιούχους της Δράσης
18/9/2018 Eγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υλοποίηση της Δράσης
2/8/2018 Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης
31/7/2018 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
31/7/2018 Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση
9/7/2018 Έγκριση του Πρακτικού 1/19.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης
23/5/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
21/3/2018 Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων - Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση
13/2/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
22/1/2018 ΦΕΚ & Απόφαση (2ης) τροποποίησης Επιτροπής Αξιολόγησης
18/1/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
6/12/2017 Πέμπτη (5η) τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
17/11/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
8/9/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
29/8/2017 Απόφαση Παράτασης Προσκόμισης Δικαιολογητικών Ένταξης
3/8/2017 Απόφαση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης έως τις 29/08/2017
14/7/2017 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
27/4/2017 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως την 15η Ιουνίου 2017
15/3/2017 ΦΕΚ & Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
13/2/2017 Απόφαση του Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων του προγράμματος
27/1/2017 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
17/1/2017 Απόφαση και ΦΕΚ καθορισμού αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης
26/7/2016 Απόφαση Ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση
18/7/2016 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
15/7/2016 Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα, σε συνέχεια του αρχείου: "Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία"
23/6/2016 Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
12/5/2016 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (προσθήκη Ερωτήσεων – Απαντήσεων αριθ. 59-62 και τροποποιήσεων Ερωτήσεων – Απαντήσεων 2 και 14)
26/4/2016 Σύνοψη Προγράμματος (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2168/571/A2/25-4-2016, 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης)
26/4/2016 Μεμονωμένο Αρχείο Excel με Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Δράσης, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2168/571/A2/25-4-2016) 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
25/4/2016 Δεύτερη (2η) τροποποίηση και Παράταση υποβολής προτάσεων έως 24/5/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
25/4/2016 Διευκρινίσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
21/3/2016 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση
10/3/2016 Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής
11/2/2016 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Παραρτήματα
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19