Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
12/6/2020 - Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για την Παροχή Εγγυήσεων σε Χαρτοφυλάκια Νέων Επενδυτικών Δανείων και Νέων Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ενεργοποίησης του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΧΟ). Στόχος του Ταμείου είναι να παράσχει αποτελεσματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι οι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος.

Τι είναι το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μέσω εγγυήσεων (και/ή αντεγγυήσεων) με ανώτατο όριο, προς τους ΧΟ, για χαρτοφυλάκια νέων δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στην Ελλάδα.

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου θα είναι 100 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως 465 εκατ. ευρώ.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επιλέξιμοι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ)

Eπιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι ΧΟ που θα επιλεγούν θα παράσχουν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Εγγυητική Κάλυψη

Η εγγύηση θα καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου και μέχρι του ανώτατου ορίου 25% των ζημιών σε επίπεδο εγγυημένου χαρτοφυλακίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι ΧΟ μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 20 Ιουλίου 2020.

Δείτε εδώ την σχετική δημοσίευση της Πρόσκλησης προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΧΟ).

 

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης