Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
11/5/2020 - Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των Μονάδων της απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τη ΜΟΔ Α.Ε ή από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στην πλήρωση συνολικά των δώδεκα (12) κενών θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

- Δέκα (10) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ και
- Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

• Οκτώ (8) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:

-  Δύο (2) Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο Θετικών Επιστημών με ειδική εμπειρία στην πληροφορική, για το Γραφείο ΟΠΣ της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 
-  Μία (1) Θέση της κατηγορίας ΠΕ Νομικών. 
-  Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ (κατά προτίμηση οικονομολόγων) με εξειδίκευση/εμπειρία στα χρηματοδοτικά εργαλεία
-  Τρεις (3) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, (ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Οικονομολόγων/Λογιστών), με εμπειρία στον προγραμματισμό ή/και αξιολόγηση/παρακολούθηση/διαχείριση/έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κρατικών ενισχύσεων που περιλαμβάνονται σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς: επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό, αναπτυξιακές υποδομές.

• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Λογιστικής ή/και Πληροφορικής,

• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων. Οι προς πλήρωση θέσεις της κατηγορίας ΔΕ αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, συμμετοχή σε επιτροπές κ.λ.π.

Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών υπΆ αριθμ. 44212/ΚΠΣΓ΄301/29- 12-2000 (Β΄ 1623), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή του Eθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή του Γ΄ ΚΠΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, και την Αίτηση Υποψηφιότητας, και να τα αποστείλουν, συνοδευόμενα από τους αναφερόμενους τίτλους σπουδών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gmakraki@mou.gr 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Η πρώτη αξιολόγηση του προσωπικού θα διενεργηθεί στις 28/5/2020. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε ένα μήνα) θα εξετάζονται τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 2131503764, 2131503781 και ώρες 09:00 έως 17:00.


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
«E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Estiasi

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης