Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
23/10/2019 - Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι του B κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του B' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Σύμφωνα με την Απόφαση εγκρίνεται:

- Η κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογική κατάταξη των πεντακοσίων πενήντα πέντε (555) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι του Β΄ κύκλου της Δράσης με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 168.675.517,32 ευρώ.

- Η κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του Β΄ Κύκλου της Δράσης, με διακόσιες τριάντα μία (231) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 70.995.976,57 ευρώ και συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 70.540.603,55 ευρώ, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε ένα, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών αυξημένη κατά 20%.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 231 ερευνητικών έργων θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

- Η κατάρτιση καταλόγου των μη χρηματοδοτούμενων εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με σαράντα πέντε (45) ερευνητικά έργα, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 13.644.496,70 ευρώ, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

- Η απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 84.035.044,05 ευρώ, τα οποία κατά την αξιολόγηση κρίνονται μη επιλέξιμα επειδή δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας (απόρριψη λόγω βαθμολογίας).

 Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης