Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
12/7/2019 - Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων των Ειδικών Δράσεων «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»

Ανακοινώθηκε ο Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων των Ειδικών Δράσεων «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά υλικά» - «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση καταρτίζεται συμπληρωματικός προσωρινός  κατάλογος  δυνητικών  δικαιούχων  της  Δράσης με τριάντα τρεις (33) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 15.535.296,17 ευρώ, κατανεμημένες ανά Ειδική Δράση και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε αίτηση χρηματοδότησης.

Το σύνολο πλέον των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης ανέρχεται σε ενενήντα επτά (97) με συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 43.427.096,62 ευρώ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 33 ερευνητικών έργων θα  πρέπει  το  αργότερο έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης