Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
10/10/2018 - Τροποποίηση της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου για τη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» - Παρέμβαση ΙΙΙ, μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοινώθηκε ο επικαιροποιημένος προσωρινός κατάλογος αποτελεσμάτων της Παρέμβασης ΙΙΙ της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Με την ανωτέρω απόφαση καλείται ο δυνητικός δικαιούχος του έργου Τ1ΕΔΚ-02991 (δεκτή ένσταση) να υποβάλει φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα απόφαση ΔΕΝ επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (πλην του έργου κωδικό Τ1ΕΔΚ-02991). Αλλάζει/οριστικοποιεί μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων οκτώ (8) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (Απόφαση Ένταξης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 928/15.03.2018 -ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653ΠΣ-5ΔΥ). 
Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων είκοσι εννέα (29) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα (Απόφαση Απόρριψης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.03.2018 -ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ). Η απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των ενστάσεων και ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund