Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
14/3/2018 - Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund) - Επιλέγησαν οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί στο πλαίσιο του EquiFund

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με  τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων  (EIF) η διαδικασία επιλογής των επενδυτικών ταμείων που θα αποτελούν τους Ενδιάμεσους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ - EquiFund.

Μέσω αυτών θα διατίθενται 200.000.000 ευρώ πόρων του ΕΠΑνΕΚ και 60.000.000 ευρώ πόρων του EIF, σε             συνδυασμό με πόρους ιδιωτών επενδυτών, σε επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (equity & quasi equity).

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προτίθεται να συμμετάσχει στο EquiFund με 40.000.000 ευρώ.

Συνολικά προβλέπεται να διατεθούν στην αγορά 410.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για το παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window) στόχος είναι να διατεθούν 139.000.000 ευρώ            μέσω των εξής τεσσάρων επενδυτικών ταμείων:  

Innovation

Website

email

Big Pi

www.bigpi.vc

apply@bigpi.vc  

Metavallon 

www.metavallon.vc

contactus@metavallon.vc  

UniFund

www.uni.fund 

makeithappen@uni.fund  

Velocity Partners 

http://velocitypartners.vc/

start@velocitypartners.vc  Για το παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Early Stage window) στόχος είναι να διατεθούν 61.000.000 ευρώ            μέσω των εξής δύο επενδυτικών ταμείων:  

Early Stage

Website

email

Marathon 

http://marathon.vc/ info@marathon.vc

Venture Friends 400W

www.venturefriends.vc

info@venturefriends.vc  Για το παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Growth window) στόχος είναι να διατεθούν 210.000.000 ευρώ                μέσω των εξής τριών επενδυτικών ταμείων:  

Growth

Website

email

EOS Hellenic Renaissance Fund

www.eoscapitalpartners.com

info@eoscapitalpartners.com

Elikonos 2 SICAR

www.elikonos.com

  info@elikonos.com  

Synergia Hellenic Fund IV

www.synergiahellenicfund4.com

info@hellenic-cp.com  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα  παραπάνω επενδυτικά ταμεία. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβάλλονται, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση θα αξιολογούνται από τους ΕΧΟ. Τι είναι το EquiFund; 

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund)

EquiFund header

 

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που  συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020). Επιπλέον   κεφάλαια είναι δυνατόν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες επενδυτές.

Η επενδυτική πλατφόρμα του EquiFund ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF). Το EquiFund θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα   προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων. 

 

 


Οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία

Στο EquiFund θα λειτουργήσουν τρία επενδυτικά παράθυρα.  

Παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window)

Το παράθυρο Καινοτομίας εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική επιδίωξη η Καινοτομία που παράγεται από την Έρευνα να οδηγήσει στην ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης, δηλαδή στην παραγωγή πλούτου με βάση τη γνώση που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα παράγεται πρωτότυπο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο είναι κρίσιμης σημασίας η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται  σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και η στήριξη των δομών που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή.

Το παράθυρο Καινοτομίας  έχει δύο συνιστώσες α) Μεταφοράς Τεχνολογίας - Technology Transfer και  β) Επιτάχυνσης - Accelerator. 

Τα Ταμεία Μεταφοράς Τεχνολογίας -Technology Transfer / TT Funds στοχεύουν σε έργα ή/και εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες, προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων, κ.ο.κ. Τα Ταμεία αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για επενδύσεις προ-σποράς (pre-seed), επικύρωσης (proof-of-concept) και σποράς (seed).

Τα Ταμεία Επιτάχυνσης – Accelerator Funds στοχεύουν σε ομάδες / έργα ή/και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συνεργασίας (co-working spaces), δομές ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, κλπ. Στόχος των Ταμείων Επιτάχυνσης είναι να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να ενδυναμωθούν δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα. Τα Ταμεία αναμένεται να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για επενδύσεις προ-σποράς (pre-seed), επικύρωσης (proof-of-concept) και σποράς (seed).


Στη γενική επιχειρηματικότητα αναμένεται η δημιουργία δύο παραθύρων:

Παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Early Stage window)

Τo  Παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης στοχεύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή/και αρχικές επιχειρηματικές δραστηριότητες με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση   σε επιχειρήσεις  για την ανάπτυξη των προϊόντων τους, την αρχική  τους προώθηση καθώς και την  υποστήριξη της επιχειρηματικής τους επέκτασης. Σημαντικό σημείο της επιλογής των πιθανών τελικών αποδεκτών της χρηματοδότησης  είναι και  η εκτίμηση της πιθανής επιτυχούς εμπορευσιμότητας μία αρχικής ιδέας.   

Παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Growth window)

Τo  Παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στοχεύει σε επιχειρήσεις κάθε σταδίου ανάπτυξης με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης που έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους είτε σε νέα προϊόντα είτε σε νέες αγορές. Θα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.


Δείτε εδώ την σχετική δημοσίευση της Πρόσκλησης EQUIFUND προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ).

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: 214 6879660

Ιστοσελίδα ΕquiFund: https://equifund.gr/ 

 

EquiFund Event

Είναι μόνο η αρχή! Τη Δευτέρα 16 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η παρουσίαση του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ - #EquiFund το οποίο διαθέτει, με την συγχρηματοδότηση του #ΕΠΑνΕΚ, επενδυτικά κεφάλαια ύψους 200 εκ ευρώ για νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις. Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.equifund.gr


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19