Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
17/5/2023 - 4η τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)», σχετικά με την απόρριψη επιπλέον μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 14.640,44 ευρώ. 

Η επιχείρηση της ως άνω αίτησης χρηματοδότησης που απορρίπτεται έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσης απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsri.gov.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19