Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
30/11/2022 - 2η τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (2η) τροποποίηση Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)», σχετικά με την απόρριψη επιπλέον δεκατριών (13) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 461.399,44 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που απορρίπτονται έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsri.gov.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, με την διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19