Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
30/11/2022 - 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)», σχετικά με την ένταξη επιπλέον εξήντα δύο (62) ωφελούμενων, συνολικής δημόσιας δαπάνης: 2.933.540,05 ευρώ. 

Οι ωφελούμενοι των έργων, τα οποία εντάσσονται, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της ανωτέρω απόφασης άπαξ, (μέσω του ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»), εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsri.gov.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, με την διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19