Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
22/11/2022 - 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας του ΕΠΑνΕΚ «ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας του ΕΠΑνΕΚ «ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs». Η τροποποίηση αφορά στη διάρκεια υλοποίησης των έργων, καθώς η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η /10/2023 που ορίζεται ως ημερομηνία λήξης όλων των έργων της παρούσας Δράσης. 

Επιπλέον ορίζεται ότι η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου με το αντίστοιχο Αίτημα Διενέργειας Ενδιάμεσου Ελέγχου υποβάλλεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την συμπλήρωση του μισού χρόνου υλοποίησης του κάθε έργου και προστίθεται το σημείο 8 στην ενότητα των τροποποιήσεων μείζονος σημασίας αναφορικά με τη "Χρονική παράταση ολοκλήρωσης του έργου".

Δείτε την Απόφαση τροποποίησης της Πρόσκλησης εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19