Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα και Ενδιαφέροντα
15/7/2022 - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"». Με την Απόφαση ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης. Συνολικά υποβλήθηκαν τριάντα τρεις (33) αιτήσεις χρηματοδότησης. Από αυτές Εντάσσονται προς χρηματοδότηση είκοσι δύο (22) πράξεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 24.599.129,45 ευρώ. Παράλληλα απορρίπτονται έντεκα (11) αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια πληρότητας και επιλεξιμότητας ή / και δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία τόσο στις επί μέρους κατηγορίες κριτηρίων όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας.

Λόγω τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην σχετική Απόφαση ΅Ενταξης οι δικαιούχοι προς χρηματοδότηση με κωδικούς αιτήσεων χρηματοδότησης: ΓΓ2CL-0351485, ΓΓ2CL-0351705, ΓΓ2CL-0356978, ΓΓ2CL-0363842, ΓΓ2CL-0366793 και ΓΓ2CL-0367362. Επισημαίνεται ότι εντός των προσεχών ημερών η ΓΓΕΚ θα προβεί στην τροποποίηση της ως Απόφασης Ένταξης προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι επιπλέον έξι (6 ) αιτήσεις  προς χρηματοδότηση. Επιπλέον αναμένεται η έκδοση της Απόφαση απόρριψης έντεκα (11) αιτήσεων χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται έχουν τους εξής κωδικούς υποβολής: ΓΓ2CL-0365110, ΓΓ2CL-0352688, ΓΓ2CL-0354499, ΓΓ2CL-0349472, ΓΓ2CL-0373685, ΓΓ2CL-0372556, ΓΓ2CL-0349053, ΓΓ2CL-0346678, ΓΓ2CL-0363843, ΓΓ2CL-0363917 και ΓΓ2CL-0361212.

Οι αιτούντες δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης εκάστης εκ των αποφάσεων ένταξης / απόρριψης, να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999) κατά των αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 10.1. Διαδικασία Ενστάσεων της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης. Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και τους υποψηφίους, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, αμέσως μετά την έκδοση εκάστης απόφασης.

Δείτε τη σχετική Απόφαση Ένταξης εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19