Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
30/6/2022 - 6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού»

Δημοσιεύθηκε η έκτη 6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» σχετικά με την συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χρηματοδότησης επιπλέον πενήντα επτά (57) έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.085.059,44 ευρώ.

Οι πενήντα πέντε (55) αιτήσεις χρηματοδότησης, με χρηματοδότηση κάτω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 470.450,89 ευρώ, αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και οι δύο (2) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 614.608,55 ευρώ. Τα έργα  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ (1.748). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 43.355.227,46 ευρώ. 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19