Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
31/12/2021 - 3η τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Β Κύκλος»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Β' Κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με δικαιούχο την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΟΥ).

Στην Απόφαση, συνολικής δημόσιας δαπάνης  218.110.800,00 ευρώ, που αφορά στη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που ήδη έχουν λάβει  με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 35.999 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) ανεξαρτήτως κλάδου, πληγείσες από την πανδημία COVID-19 με καθεστώς ενίσχυσης EK 1407 De Minimis, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος με παράταση της ημερομηνίας λήξης της πράξης κατά 18 μήνες. Η ημερομηνία λήξης της πράξης μετατίθεται από 31/12/2021 σε 30/06/2023.

Στην Απόφαση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 151.889.200,00 ευρώ, που αφορά στη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που ήδη έχουν λάβει  με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 22.881 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) ανεξαρτήτως κλάδου, πληγείσες από την πανδημία COVID-19 με καθεστώς ενίσχυσης στο «Προσωρινό Πλαίσιο C(2020) 1863/19-03-2020», πραγματοποιήθηκε επίσης τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος με παράταση της ημερομηνίας λήξης της πράξης κατά 18 μήνες. Η ημερομηνία λήξης της πράξης μετατίθεται από 31/12/2021 σε 30/06/2023.

Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Δείτε περισσότερα εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19