Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:«Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» [9/11/2018]


Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Προϋπολογισμός: 325.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% (262.096,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

19/12/2018, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 11.00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 

Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

CPV: 79410000-1 και συμπληρωματικών 79996000-2, 72222300-0, 80000000-4, 79111000-5, Υπηρεσίες με στόχο τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό της ΕΕΤΤ.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.


Συνημμένα Αρχεία
Περίληψη Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19