Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» [31/10/2017]


Προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/12/2017 στις 12.00

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

CPV: 90919200-4 - υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ».

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι τρία επιπλέον έτη, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και μέχρι του αρχικά συμβασιοποιηθέντος τιμήματος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.4412/2016 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) έχουν:

1. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),

2. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και

3. Κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής όπως αυτής περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 ευρώ).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς/συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη μέρας της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.


Συνημμένα Αρχεία
31/10/2017 Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ»
31/10/2017 Περίληψη Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ»
31/10/2017 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19