Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ευαίσθητων υλικών [6/7/2017]


Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τριών χιλιάδων (3.000) παλαιτύπων, εκατό χιλιάδων (100.000) εγγράφων, δώδεκα χιλιάδων (12.000) φορητών εικόνων και αντικειμένων μεταλλοτεχνίας - λαογραφικής τέχνης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα της Διακήρυξης και στα συνημμένα στην Διακήρυξη Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η υπό ανάθεση σύμβαση αποτελεί πακέτο εργασίας του 2ου υποέργου «Προστιθέμενη αξία στην πράξη», στο πλαίσιο του Έργου «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003764 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου:2016ΣΕ13810000.

Εκτιμέωμενη αξία σύμβασης: 60.000,00 ευρώ. Η υπό ανάθεση σύμβαση απαλλάσσεται ΦΠΑ και κρατήσεων.

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 21/7/2017 στις 14.00μμ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

CPV: 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού


Συνημμένα Αρχεία
6/7/2017 Απόφαση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
6/7/2017 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19