Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και του συμμετοχικού χαρακτήρα των πόρων REACT-EU/ ΕΤΠΑ» [14/2/2023]


Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου και  του συμμετοχικού χαρακτήρα των πόρων REACT-EU/ ΕΤΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID‐19 στην ελληνική οικονομία καθώς και του τρόπου με τον οποίο συνέβαλαν στην επίτευξη των επιμέρους στόχων του νέου ειδικού θεματικού στόχου».

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 124.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους 24.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/03/2023 και ώρα 14:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

CPV: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης (CPV: 79400000-8 ) και συμπληρωματικά Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης (CPV:79411000 - 8).

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Συνημμένα Αρχεία
14/2/2023 Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
14/2/2023 Απόφαση Έγκρισης Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
14/2/2023 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) -Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19