Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» [22/11/2022]


Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 260.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους 50.400 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/01/2023 και ώρα 12:00

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

CPV: 90919200-4: Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων (Office cleaning services).

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Συνημμένα Αρχεία
22/11/2022 Απόφαση Έγκρισης Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
22/11/2022 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
22/11/2022 Περίληψη διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥΔ Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”»
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19