Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Το Ωδείο Αθηνών στην Ψηφιακή Εποχή [6/7/2022]


Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των Ορίων για την Επιλογή Αναδόχου Υλοποίησης του Υποέργου 1: «Το Ωδείο Αθηνών στην Ψηφιακή Εποχή» της Πράξης «Το Ωδείο Αθηνών στην Ψηφιακή Εποχή».

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 742.760,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους 143.760,00 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/07/2022 και ώρα 15:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 79822500-7, Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
6/7/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19