Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαγωνισμοί

Προκήρυξη του Διαγωνισμού: «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του G-Cloud και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud» [8/6/2022]


Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Ανω των Ορίων Διαγωνισμού σε τμήματα με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια υποδομής για παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους υπό την μορφή IaaS» & το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες “G-CLOUD PUBLIC & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)» της Πράξης «G-Cloud Next Generation»

Είδος Διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προϋπολογισμός: 46.613.050,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 57.800.182,00 ευρώ. ΦΠΑ: 11.187.132,00 ευρώ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-7-2022 και ώρα 14:00. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Έντυπη Υποβολή: στην έδρα της ΚτΠ Α.Ε.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου, 48820000-2 Εξυπηρετητές, 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, 48000000-8 Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής, 80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, 32421000-0 Καλωδίωση Δικτύου, 48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης, 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού, 32412100-5 Υπηρεσίες φιλοξενίας / Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
12/7/2022 Απόφαση Μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής / αποσφράγισης Προσφορών
8/6/2022 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Ανω των Ορίων Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19